Works > 4.Furniture > 2001 Butsu-Butsu

Butsu-Butsu
photo : Hiroyuki Shinohara