Works > 4.Furniture > 2002 GARI

GARI
photo : Hiroyuki Shinohara