Kuzushi Kake

Kuzushi Kake
photo : Hiroyuki Shinohara