Kuzushi Yure

Kuzushi Yugami
photo : Hiroyuki Shinohara